Dr. Mészáros István tevékenységének méltatása a Teleki Pál Egyesület által alapított Teleki Pál Emlékplakett első példányának átadása alkalmából

Dr. Mészáros István 92 éve, 1910. január 11-én, született Újpesten. A polgári iskolát, a Lónyay utcai Református Főgimnáziumot, az Állatorvostudományi Főiskolát egyaránt kitűnő eredménnyel végezte. Élete, munkássága szervesen összekapcsolódott Gödöllővel. Előbb koronauradalmi és járási állatorvosként tevékenykedett, 1946-tól innen járt dolgozni a Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főosztályára. Kutató-fejlesztő tevékenysége a háborúban megtizedelt állatállomány gazdaságos szaporításának biztosítására, a genetikai állomány javítására irányult. E cél érdekében a mesterséges megtermékenyítés állomásainak rendszerét fejlesztette tovább, a kutatás és megvalósítás módszereit, vállalta el a Gödöllőn alapított Központi Mesterséges Megtermékenyítő Főállomás igazgatói munkáját. 1938-tól-1998-ig, 50 éven keresztül volt a Gödöllői Református Egyház presbitere és fogondnoka, évtizedekig szolgált az Észak-Pest megyei Református Egyházmegye, illetve a Dunáméi léki Egyházkerület fő gondnoka ként. Ez időszak alatt megérte az egyház háttérbe szorítását, iskoláinak, értékeinek államosítását, azok visszaigénylését, a Gödöllői Református Líceum megalapítását, tárgyi, szellemi feltételeinek megteremtését, gazdagodását. Minden munkáját mindig nagy odaadással, maximális igényességgel, találékony kreativitással végezte. A Magyar Tudományos Akadémiától kandidátusi címet, az Állatorvosi Egyetemtől címzetes egyetemi tanári rangot, hon őri s causa doktori címet kapott. Fejlesztő munkáját az állam Munka Érdemrend és Kossuth díj adományozásával, a köztársasági elnök Arany Emlékéremmel ismerte el. A cserkészmozgalom élete egyik fontos élménye volt. A csapatmunkából, táborok szervezéséből, az öreg cserkészek, a Ráday Pál cserkészcsapat közösségének összefogásából, az 1933-as Világcserkész találkozó, a Jamboree 60. évfordulójának, a Jamboree emléktábor gödöllői eseményeinek szervezéséből tagként és a fenntartó egyház gondnokaként egyaránt kivette a részét. Mélyen hitt, hisz Teleki Pál eszméiben, céljaiban, a cserkészet értékteremtő lehetőségeiben, nemzetnevelő hatóerejében. Alapító tagja, 10 évig elnöke volt, egy éve tiszteletbeli elnöke a gödöllői Teleki Pál Egyesületnek. Irányításával a Teleki Pál Egyesület felkutatta Teleki Pál életének Gödöllőhöz kötődő eseményeit, tudományos üléseken tette ismertté Teleki Pál cserkészethez fűződő gondolatait, terveit, Teleki Pál, illetve Teleki Pál pedagógiai elgondolásairól szóló három könyv kiadásával sokak számára tette hozzáférhetővé a korábbi években hozzáférhetetlen írásokat. A 2000-től Gödöllő város díszpolgáraként tisztelt és szeretett Dr. Mészáros István tekintélye, személyiségének hitelessége, Teleki Pál eszméihez való hűsége sokakat vonzott a Teleki Pál Egyesület tagjai közé, programjaira. – Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. Találékonysággal, erős akarattal, összefogással és sok szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak. Eszméket megvalósítani minden munkahelyen lehet, ha igazán át vagyunk hatva azoktól, s ha kitartóak vagyunk. – vallotta az emberi teremtő kedv, közösségi értékalkotás jellemzőiről Teleki Pál. Dr. Mészáros István értékrendje, tevékenysége, hatása példa erre.

Gödöllő, 2002. március 1.
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin

Hogy hihessünk újra a szemeknekFőméltóságú úr! Szószegők lettünk – gyávaságból – a mohácsi beszéden alapuló örök békeszerződéssel szemben. A nemzet érzi és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – mert a mondvacsinált atrocitásokból egy szó sem igaz. Sem a magyarok ellen, de még a németek ellen sem! Hullarablók leszünk! A legpocsékabb nemzet. Nem tartottalak vissza. Bűnös vagyok.

Teleki Pál


Hányszor és hányszor hallottuk, olvastuk már e sorokat, mily igen sokszor tanulmányoztuk, gondoltuk végig, elemezgettük, értelmezgettük tartalmát, s vajon hányszor érzékenyült el szívünk e búcsúlevél fölött, mely vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó részére íratott 1941. április 3-ának esti óráiban, egy vas jellem és megremegő emberi akarat utolsó életjeleként. Értelmünkben tudjuk, szívünknek rejtett zugaiban érezzük, ki volt az, aki akkor a tollat megragadta, s fájdalmasan emésztő vívódásának félmondatszerű, el-elcsukló gyötrődését a sercegő papírlapon hátrahagyta. Emberként-minthogy e Földön élünk- valahányan megjelenünk a történelem festővásznán. Van, aki haloványabb, lágyabb, olvadékonyabb, mások markánsabb, erősebb, rikítóbb tónusukkal válnak a világtörténelem állandóan alakuló és változó festményének alkotó részévé. Tudósként, cserkészparancsnokként, pedagógusként, államférfiként széki gróf Teleki Pál markáns tona- Iitást adott e képnek, mely azonban a történelmi egész tekintetében csupán a környező színárnyalatok figyelembevételével, azoknak fénv-árnyék játékába bekapcsolva adhat hiteles élményt. A lelkiismeretes történelemkutatók munkája és egyéni értelmezéseink komoly feladata, hogy a napi hírek képregényeit félretéve, mindenkor tájékozódva olvassuk történelmünket, tekintsünk annak képére, és tanuljunk belőle. A mai napnak mindazonáltal e történelmiség csupán kiegé­szítő eszköze. Meggyőződésem, hogy e nap mondanivalója sok­kal mélyebben gyökerezik. A régi rómaiak azt vallották, hogy a halott hősökről való megemlékezés akkor igazán hasznos, ha a szónok sírásra, megrendültségre készteti hallgatóit. A felszíni érzelmekre akartak hatni elsősorban, különösebb távlatok nélkül. Ma, itt – Máriabesnyőn -, de azt hiszem – magyar hazánk egész lelkületűben egy sokkal mélyebbre hatoló gondolkodásmódra van szükség. Nem szabad, hogy megemlékezésünk csupán külső jeleken merhető legyen, s hogy a két emberöltőnvire visszanyúló veszteségérzetünk görcsös, indulatos magatartásba torkolljon. Fontos tudatosítanunk, hogy a felszíni, gyökerek nélküli, idealizált összefüggéseket fabrikáló) értelmezések világosnak es széles­nek tűnő utjai ingoványos talajra visznek, ahol állandó harcok és végtelen háborúskodások pusztítanak. Teleki Pál – aki 1939-ben, második miniszterelnökségébe való beiktatásának idején egy rádióbeszédében magát a keresztény nemzeti eszme öreg szolgájá­nak nevezte egy gyökeresen más dimenzióban szól hozzánk; es hiszem, hogy ma újra, határozottan ki kell mondanunk: ez a dimenzió nem a gátlástalan politikai csaták dimenziója, nem az érdekhajhászó, materialista világszemléleté, de nem is a mindent át és átfogó idealizáeióé, nem az embert néhány számmá silanyító vadkapitalizmus dimenziója. Ez a dimenzió félelmetes mélysé­gekben hordozza megingathatatlan gyökereit, melyekből táplálé­kát nyeri. Felelősségteljes, határozott, tudatos, keresztény-kon­zervatív értékrend, az ezen alapuló nevelés, a szeretetkapcsolatok ápolásának szükséglete, az embertárs és a teremtett világ folyto­nos újra felfedezése, az ész és bölcsesség által megtermékenyített, szívvel vallott magyarság, s a minden időben radikálisan kémény önvizsgálat és önellenőrzés – mind-mind a mának szóló értékek. Egy kortalan, örök értékrend, melyet újra és újra tel kell szítanunk szívünkben. Mi más, ha nem ez a fő üzenete e mai napnak? Mi más volt, ha nem ez a fő útravalőja a tegnap Balatonbogláron, ünnepélyes keretek között megtartott szoboravatásnak is. Teleki Pállal együtt ismerjük fel és valljuk meg ma mindannyian, hogy sosem a szám, a forma és a hangerő határoznak, hanem a lényeg, a béltartalom. Koszorúinkat és a megemlékezés virágait elhelyezve mondjuk ki ma újra, és határozott lélekkel éljük meg, hogy a maga helyén mindenkinek vannak kötelességei, melyeket – legyenek bármily kicsinyek is – fontos, hogy jól, hosszú távra tervezve, jólétünket nemegyszer hanyagolva, de becsületünket és a köz érdekeit min­denkor szem előtt tartva végezzünk el! Mi, akik ma összegyűltünk ugyanazon termékeny mag hordozói vagyunk, melyet egykoron Teleki Pál is szívébe oltva hordozott. A különbség csupán e mag fejlettségében van közöttünk. Van, akinek lelki talajába még éppen csak belehullott, vannak, akikben már megkötött és szárba szökkeni, s vannak, akikben e zsenge hajtás már kifejlett növény és lobog a szélben. Tudjuk azonban, hogy a kicsiny, fejlődésnek indult mag és a kifejlett virág esszenciája, lényegi kódoltsága azonos. Pontos tehát, hogy mindig újra és újra, állandó munkával őrizzük és gondozzuk a táptalajt, hogy minél több illatos, szép virág fejlődhessen s hirdetethesse rikító színeivel – vagy éppen csendes bájával – a gyökerek ellető erejét. Ma – hitem szerint – végre lehetőség van arra, hogy Teleki Pál elnyerje méltó megbecsülését Magyarországon. Ez pedig nem más. mint a keresztény erkölcsiségen, a történelmi felelősségér­zeten és a hivatástudaton nyugvó értékrendjének határozott, ál- landó újrakezdéssel való megélése. így építhetünk barátságokat, tervezhetünk magyar eletet, s teremthetünk egy olyan európai Magyarországot, melyben – Telekit idézve:


nem várunk csodákat, de bízunk önmagunkban, úgy, hogy azt a szemek villogásából mindenki lássa, mert akkor hinni fognak a szemeknek

Teleki Pál


Elhangzott Teleki Pál halálának 63. évfordulóján sírjánál, 2004. április 4-én.

A máriabesnyői dombok nyugalma


Tisztelt emlékező Közösség! Gróf Teleki Pál sírjánál állunk, hogy emlékezzünk a tragikus körülmények között elhunyt miniszterelnökre. Mert tragédia az, amikor egy mélyen vallásos, tehetséges, hazáját szerető és féltő politikus, aki kétszer is volt miniszterelnök, önmaga vet véget életének. Őt súlyos lelkiismereti válságba sodorta az adott politikai helyzet. A szomszédos Jugoszláviával kötött örök barátsági szerződést (1940. dec.) követően, pár hónap múlva Hitler a német hadsereg számára Magyarország területén akart átvonulást biztosítani Jugoszlávia ellen. Ha a magyar hadsereg támogatja a német haditervet, akkor vissza is kaphatunk délen elveszett területeket. … Örök barátság? … A németek mellett hadviselés egy baráti állam ellen? De visszatérhetnének testvéreink a magyar hazához! Mind csupa kemény ellentmondás …és eldördült a fegyver…! 1941. ápr. 6-án, a halálesetet követő harmadik napon ünnepélyes gyászpompával ravatalozták fel Teleki Pált a Parlament kupolacsarnokában. A búcsúztatás után a Kerepesi temetőben temették el.

Mi pedig több évtized után itt állunk a máriabesnyői temetőben, a sírnál. A miniszterelnök többször járt Gödöllőn a kormányzónál. Itt nyugodtabban tudtak tárgyalni, beszélni, mint a Várban. Teleki Pál Gödöllőre sietett akkor is, amikor 1939 augusztusában a londoni nagykövetünktől értesült arról, hogy Hitler Magyarországon át akar katonaságot felvonultatni Lengyelország ellen, és ehhez kér hozzájárulást. A miniszterelnök Teleki azt akarta tudatosítani, hogy Magyarország kormánya és kormányzója ehhez nem járulhat hozzá. Így is történt, sőt a lengyelek – polgáriak és katonák – százával nyertek befogadást. Ahányszor Teleki Pál Gödöllőre jött, mindig meglátogatta a kapucinus atyákat, misét hallgatott, és nagy tisztelettel beszélgetett velük. Betegeskedő felesége egy-egy kórházi kezelés után a Salvator nővérek zárdájában pihent 1-2 hétig, így Teleki oda is gyakran ellátogatott. Nagyon szerette Máriabesnyő környékét. A békés nyugodt dombvidék emlékeztette a geográfus tudóst az erdélyi Pribékfalva Teleki birtokára. Többször említette szűk családi körben: a besnyői csendes temető legyen a nyughelye.

…És mi, az emlékezők, itt állunk a minden hivalkodástól mentes egyszerű sírnál. De hogyan kerültek ide a miniszterelnök földi maradványai? Mint kis gimnazista diák emlékszem a temetésre, a Rádió közvetítette. Amikor 1956. október 1-jén Gödöllőre kerültem az Állami Gimnáziumba, az egyik kedves kollégám megkérdezte, tudom-e, hogy Teleki Pál itt van eltemetve a gimnáziumi domb másik oldalán lévő temetőben. Meglepett, mert emlékszem a temetésre. Ezt mondtam is a kollégának, aki így kivitt a temetőbe, ahol a sír meggyőzött. Évek teltek el, és még mindig nem sikerült megtudni, hogyan is kerültek ide a hamvak, és mikor? A kapucinus atyák segítségével sikerült a titkot megismernem. A Historia Domust megkaptam betekintésre. Egy teljes napot töltöttem a kolostor földszintjének egy kis szobájában, ahol 1941-től kezdődően átvizsgáltam a szöveget, és így jutottam el 1947 májusához. Az egyik oldalon – dátum nélkül – a következő szöveget olvastam: „Most temettük el szegény miniszterelnökünket, Teleki Pált. A temetést végző atya először viselte azt a fekete gyászszertartási palástot, amelyet a püspök urunk adományozott a kolostornak.” A véletlen úgy hozta, hogy találkozhattam Ruffy Péterrel, a kitűnő tollú újságíróval, akit egy iskolai ünnepségre hívtunk meg. Igazgatónk engem bízott meg a program részletes megbeszélésével. Találkoztam Ruffy Péterrel, akit szintén izgatott a temetői kérdés. Elmondta nekem, hogy hosszabb nyomozás után sikerült találkoznia Teleki Pál keresztlányával, aki elmondta neki, hogy Teleki Pál leánya jött haza Svájcból, és édesapját exhumáltatta, akit édesanyjával és feleségével együtt helyeztek örök nyugalomra a máriabesnyői temetőben. Az utóbbiak Teleki halála után hunytak el. Az exhumálás és a temetés csendben, szűk körben zajlott. Gödöllőn sem tudtak róla. A temetéssel kapcsolatban sikerült egy akkori fiatalasszonyt, – ma Udvardy Lajosnét – megkérdeznem az eseményről. Udvardyné a gimnázium szorgos hivatalsegédje volt, aki itt lakott Máriabesnyőn. Emlékezett rá, hogy az esti sötétség beállta után hozták a koporsókat és hajnalban volt a temetés. Azok a besnyőiek, akik a kolostor környékén laktak és hallhatták a rendkívüli eseményt, megilletődötten nyugtázhatták: nem mindennapi esemény ismerői lettek. Arról, hogy Teleki Pál itt nyugszik, bizony nagyon kevesen tudtak. Megtörtént, hogy történész körökben tettem említést a máriabesnyői sírról, s nem hittek nekem. Így a saját magam által készített amatőr felvétellel tudtam igazolni az állításomat. Mi pedig, akik most koszorúkat helyezünk a sírra, annak emlékét őrizzük, aki „lélekcserélő időkben” megpróbálta a lehetőségek útját keresni. Ebben az útkeresésben ma már vállalhatatlanra is kényszerült.Elhangzott 1999. április 3-án, Teleki Pál sírjánál, halálának 58. évfordulóján.

Tisztelt Emlékezők, Ünneplők!

Különös év a 2003., amikor a 62 évet élt, erdélyi, jogász, köztisztviselő, világhírű földrajztudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, bel- és külpolitikus, számos szervezet, egyesület vezetője, gróf Széki Teleki Pál születésének 124., halálának 62. évfordulójára, tevékenységének jelentőségére emlékezhetünk itt, Máriabesnyőn a Kapucinus rendház temetőjében ahova végrendelete szerint hamvai, a Kerepesi úti temetőben 1941. április 7-én történt ünnepélyes temetés után, 1947-ben, ide, a kívánt, végső nyugvóhelyre érkeztek.

Arra a sokoldalú személyiségre emlékezünk, aki miniszterelnökként Magyarország XX. századi történelmének legkritikusabb időszakaiban 1920-21, 1939-1941 között próbálta népünk érdekeihez a belső és külső körülményeket a lehetőséghez képest optimálisan alakítani.

Tevékenységét az egyoldalú kritikák, hol politikusként, hol grófként, hol tudósként, nemzetközi ügyeket rendezni képes diplomataként, hol egyetemi tanárként, hol a cserkészmozgalom kibontakozásának hazai mentoraként értelmezhetik. Az arisztokrata család sarja, a sokoldalúan kimunkált képességekkel jellemezhető gr. Teleki Pál életének 62 éve alatt volt: A Földrajzi Intézet alapítója, igazgatója, a Földrajzi Társaság főtitkára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, majd rendes tagja, többször országgyűlési képviselő, 1915-18 között, 3 évig első világháború katonája, a Hadigondozó Hivatal vezetője, a trianoni béketárgyalások revízióját szorgalmazó – hatalmas adatbázist produkáló, tudós – résztvevője, miniszterelnök, külügyi, vallási és közoktatási miniszter, amerikai egyetemek tudós tanára, főcserkész, a török-irak határkonfliktus moszuli vilajetjének eredményes népszövetségi koordinátora, a bécsi döntéssel visszakerült országrész – ellenfelek által is elismert – tárgyaló-partnere.

Ő volt az Államtudományi és Szociográfiai Intézet, a Nép és Tájkutató Intézet alapítója, az első magyar főcserkész, a Cserkész Világszövetség Nemzetközi Komite-jának első magyar tagja, a budapesti Közgazdaságtudományi Kar létrehozásának ösztönzője, később rektora, az 1933-as cserkész világtalálkozó, a Jamboree táborparancsnoka, a Collegium Hungaricum kuratórium elnöke és az Országos Közoktatási Tanács elnöke, 100.000 lengyel, háborús menekült befogadója, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap szorgalmazója, alapítója, működtetője, a Magyar Szociáldemokrata Párt és a Szakszervezeti Tanács által támogatott politikus, 1940-ben.

A Pius-rend, a Szent Móricz Rend Nagykeresztje, a Szent István Rend, a Corvin-lánc kitüntetések birtokosaként a II. világháború esetén létrehozandó washingtoni emigrációs kormány gazdasági-politikai működését is ő készítette elő. Az újkori magyar történelem nehéz feladatait kezdeményező, megoldását sokoldalúan szorgalmazó, nehéz partnerekkel együttműködésre kész, konstruktív szellemű grófok sorában: így Széchényi István, Bethlen István, Klebelsberg Kunó, a fejlődést, az önsegítés lehetőségeit ösztönző Teleki Pálnak is helye van. Életművének – szociális érzékenységre utaló – sokaságából itt, most, csak egy segítő szándékú program sikeréről, az Országos Nép- és Családvédelmi Alap, közismert nevén az ONCSA céljairól és 1 éves működésének eredményeiről érdemes szólni. Az ONCSA az 1940. évi XXIII. tc. alapján, a szegények felemelését és önfenntartását segítő szociálpolitikai végrehajtó szervezet volt. Elsősorban a sokgyermekes családok megélhetésének elősegítését, intézményes támogatását, a gyermekek szervezett védelmét biztosította. Irányító szerve az Országos Szociális Felügyelőség volt. Juttatásainak fedezésére az illetékekből befolyó bevételek 27 %-át és a korábbi ínség-adót felváltó nép- és családvédelmi pótadót szánták. Meghatározták a bevételek minimumát. Az ONCSA révén a negyvenes évek elején 12.000 sokgyermekes család jutott életkörülményeihez szükséges lakáshoz, házhoz, néhány ezer család a megélhetést biztosító földhöz, jószághoz. Az ONCSA végrehajtási utasítása még a gyermekek számára szükséges játszóterek létesítéséről is rendelkezett. Az ONCSA szervezőnek zöme az öreg cserkészek köréből és az angol egyetemeken magyar hallgatóként szociális munkás diplomát szerzett szakemberekből került ki. Teleki Pál társadalmi funkciói között a legmeghatározóbbnak a tanári szerepkört tartotta. Szülőföldjének költője, Kányádi Sándor szavaival lehetne ezt a választást és éthoszt jellemezni. Kányádi Sándor így ír a felelősség mértékéről “Játszva magyarul” c. versében:


Aki megért és megértet egy népet megéltet.


Kányádi Sándor


Grófként, a hierarchikus úri értékrend dominanciájával szemben a magyar társadalom jövőjében az európai kapcsolatokat, itthon a mellérendelődő emberi viszonyokat, az együttműködésre kész magatartási formákat, a szolidaritást, alapozó, megvalósító cserkészet mozgalommá fejlesztését, a fiatalok új, polgári mentalitásának formálását tartotta fontosnak. 43 évesen vállalta a főcserkészi rangot, 54 évesen látta el – Sík Sándorral együtt – a Gödöllőn, 1933-ban megrendezett, 26.623 fő részvételével megvalósult Jamboree tábori parancsnok szerepét, 1939-ben támogatta a leánycserkészet Gödöllőn megrendezett világtalálkozójának programját. Szerette Gödöllőt, itt remélte, kapta örömeit és nyugalmát. Minden társadalmi réteggel aktív, együttműködő kapcsolatot létesített. Legendásan dinamizáló erejű volt ezek között az a viszony, amely a cserkészekkel, a Fiatal Magyarország mozgalom tagjaival, a regős- és az öregcserkészekkel szinte napi konzultációkat, alkotó jellegű együttműködést jelentett. A földrajztudós komplex szemléletét, előrelátó gondolkodását jól jellemzi, hogy már 1931-ben arról értekezik, hogy “Mivel járulhat a földrajztudomány az Európa-probléma megértéséhez és megoldásához”, 1932-ben “Európa az újonnan alakuló világban” és “A Dunatérség problémái” címmel tanulmányokat közöl Európa legrangosabb szakmai folyóiratában, az Europäische Revue-ben. Teleki Pálnál kevesen ismerték mélyebben a magyar társadalom természeti, társadalmi jellemzőit, emberi gondjait, fejlődési lehetőségeit. Sokat kritizálta a felelőtlen magatartást, a képességeket és az énerőt pusztító mentalitást. A pozitív társadalmi együttműködés, a morál szükségességének elkötelezett képviselője volt. Személyes drámaként élte meg azt, ami ez ellen, körülötte, nélküle döntésként született.

Vas István, Teleki Pál halála után 15 évvel, 1956-ban írta:


” Amikor elcsattant a revolvere, Egész Magyarország elbukott vele. Fent a bombázórepülők, Lent, a katonák, a menetelők Berregték, dobogták, hogy vége, vége, Hogy hullunk a szennybe, szégyenbe, vérbe. … A század pestise életünkbe forrt át – Jaj, Magyarország ! A csőcselék-urak között Nagyúr volt, gróf volt nemcsak rangra, Ezért Választotta a ködöt, Ezért nem indult csőcselék-kalandra. Hogy tévedett? De nem volt nála kényesebb: Ő úgy szólt, hogy elhallgatott, S mert tudta, hogy szava mit ért, Ezért hozta a véráldozatot… Azt hitték a kedélyesek, Hogy Mohácsnál több is veszett kik soha nem tanulnak, A pimaszok, a délcegek Azt hitték, hogy mindent lehet Magyar úrnak – Csak ő tudta, hogy jobb elnyúlni holtan, Ha nem akar úr lenni a pokolban. Csak ő tudta, hogy Magyarország Nem osztály, nem tömeg, De mindig az egy, meg az egy – S vállalta sorsát. Amit ezer éve mindig csak néhányan Tudtunk, volt már úgy is, hogy csak Ketten-hárman, Volt már olyan év is, hogy nem élt másban, Csak az egyetértő szemhunyorításban, Ami soha nem volt pillanatnyi érdek Nem részeg hujjongás, nem áldott tenyészet, Ami soha nem volt, ami csak lehetne, Ami nincs forgandó sorsnak alávetve, Ami fel-feltámad tisztultabb agyakban Az eladhatatlan, meghódíthatatlan. Ami még osztályé, párté soha nem lett, Az a vágy, akarat, az a magyar nemzet Vele együtt hullott a nemesebb éjbe, A tisztább sötétből fel a fényre szállva, A reményentúli remény magasába, S hiába takarják hazug feledésbe, Megnő minden évvel éltető emléke, S ragyog tizenöt év vérpárás ködéből, Teleki füstölgő revolvercsövéből”


Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. április 6.


Teleki Pál emlékezete


Teleki Pál gróf, egykori miniszterelnök – mint ismeretes -a máriabesnyői temetőben nyugszik. 1991. április 3-án, halálának fél évszázados fordulóján a máriabesnyői kapucinus kolostor és kegytemplom udvarán tartott megemlékezésen, amelyen részt vett a köztársasági elnök és a kormány több tagja is, az alábbi beszéd hangzott el. Utána a templom melletti temetőben a köztársasági elnök és a kormányfő megkoszorúzta a tragikus sorsú miniszterelnök sírját.


Elnök úr! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt emlékező Gyülekezet!


Különleges érzés itt állni és Teleki Pál, Magyarország egykori miniszterelnöke nem mindennapi életútjára és tragikus halálára emlékezni. Köszönteni mindazokat, akik ma olyan érzésekkel vannak közöttünk, hogy vállalják Teleki Pál életművét, vállalják mindazt, ami Teleki Pál életútjában, életművében maradandó és számunkra is iránymutató.

Tragikus a befejezés, de tragikus volt Magyarország helyzete és tragikus a magyar történelem menete és mindaz, ami az elmúlt évtizedekben és évszázadokban velünk történt. E történelem okkal sugallta Kölcseynek, a Himnusz költőjének: “megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt.” Teleki Pál életművében mindig figyelembe kell venni azt, hogy mely korban élt, milyen kihívásokra adott választ és mi volt a válaszadás lehetősége, itt a Kárpát-medencében. Mi volt az az időszak, amit 1879 és 1941 áprilisának tragikus időszaka között megélt? Mit tett és hogyan kísérelte meg tudományban, politikában, nevelésben, mindabban, ami e gazdag életműnek része volt, Magyarország felemelkedését szolgálni?

Teleki Pál a nagynevű erdélyi magyar arisztokrata család sarjaként egy olyan örökségnek volt a hordozója, amelyik nemcsak földbirtokosságot, nemcsak politikai elkötelezettséget jelentett, hanem – ami nem volt ugyan ritka, de nem volt általános sem – szellemi és tudományos téren is nagyot alkotó családot, egyben a tudományt mindig pártoló, az ország kulturális felemelkedését szolgáló örökséget is jelentett. Ezt az örökséget, politika, tudomány, kultúra egységét Teleki Pál a legmagasabb színvonalon képviselte és nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy továbbadta fiának, unokáinak. Teleki Pál személye nem ítélhető meg a kor ismerete nélkül.

Teleki Pál születésétől kezdve Magyarország, a monarchia része volt. Világtörténelmi és vilá gföld rajzi erővonalak húzódtak itt, és a mélyben olyan nemzeti, nemzetiségi és szociális feszültségek érvényesültek, hogy mire felnőttként, tudós ifjúként szembenézett a körülötte kialakult világgal, az már a századforduló Magyarországa volt. Azon a Magyarországon, amelyben – miközben a haladás felé tekintett – a kiutat kereste, aggodalommal érezte mindenki, hogy itt olyan feszültségek, nehézségek tornyosulnak az ország elé, amelyek kérdésessé teszik, hogy ez az ország képes-e szembenézni a világtörténelmi kihívással? A veszélyes évtizedeket és a belső feszültségeket túl tudja-e élni az addigi összetételben, a történelem során kialakult formájában? Nem véletlen, hogy Teleki Pál, aki a budapesti egyetemen joghallgatóként az államtudományokkal foglalkozott, egyidejűleg a földrajz felé fordult. A földrajznak tudományos művelője és egyben a sokszor vitatott fogalomnak, a geopolitikának egyik legnagyobb művelője lett. Tisztában volt azzal, hogy mit jelent itt a Duna völgyében magyarnak lenni, hogy milyen veszélyeket rejt magában földrajzi helyzetünk és egyben hogyan határozza meg a magyarság lehetőségeit és jövőjét. Teleki Pál életútja során a földrajz olyan gyakorlati művelője is volt, aki részben a politika szolgálatába tudta állítani tudását és aki nemcsak a kis Magyarország ügyeivel, nemcsak a hőn szeretett haza problémáival foglalkozott, hanem utazásai során megismerte Észak- Afrikától Amerikáig a bennünket körülvevő világot, ismerte annak jó és rossz tulajdonságait, azonkívül olyan külpolitikai és világpolitikai kérdésekkel is tudott foglalkozni, amelyek jelentőségét európai szempontból csak ma látjuk. Nem véletlen, hogy a nagy földrajztudós, a politika művelője felismerte a Közel-Kelet nagy problémáit és amikor a Turáni Társaság működött Magyarországon, akkor nem holmi vérgőzös turanizmusról gondolkodott Teleki Pál, hanem elsőként ismerte fel azt, hogy Európa szempontjából óriási jelentőségű mindaz, ami Isztambultól egészen Belső-Azsiáig húzódik. A földrajztudós és politikus olyan ismeretekkel rendelkezett, hogy 1924-ben meghívták az iraki határ meghúzásának előkészítésére és Irakban olyan szerepet töltött be, amely szinte olcsó aktualizálásra lenne ma alkalmas, amikor Irakban dúl a háború. Ilyen méretű és ilyen dimenziókban gondolkodó ember volt Teleki Pál. De továbbmegyek. A két világháború között Teleki Pál nevéhez fűződnek olyan törvények, olyan jogszabályok, amelyek kétségeket támasztottak és egyoldalú megítélésre adtak alkalmat, Mondjuk ki, a numerus claususról vagy az 1939-iki negyedik törvénycikkről van szó. Teleki Pál egy konzervatív világszemlélet képviselője volt, de nem valamiféle maradiság képviselője, hanem a tradicionalizmusnak, méghozzá a jó értelemben vett tradicionalizmusnak, az értékek megőrzésének volt a képviselője. Másrészt a kor által meghatározott nagy politikai kihívásokra, az ország geopolitikai helyzetének ismeretében kompromisszumokat keresett és a kompromisszumok keresése néha megalkuvásokkal, átmeneti kudarcokkal jár együtt. A politika azonban nem tesz mást lehetővé egy kis ország számára, amikor földrajzi és történelmi kihívásokkal kell szembenéznie. Nincs történelmietlenebb, mint ha Teleki Pál életművét, egy-egy mondatát vagy életművének egy-egy részét az egészből kiszakítva, később bekövetkező események szemszögéből, később kompromittálódott politikai elvek szemszögéből vetítjük vissza és ítéljük meg negatívan. Teleki Pál elsődlegesen a magyar nép érdekeit tartotta szem előtt. A két világháború között világosan felismerte mindazokat a veszélyeket, amelyek reánk leselkedtek és foglalkozott mindazokkal a kérdésekkel, amelyek akkor és ott fontosak voltak a számára. Teleki Pál nemcsak közigazgatási tisztviselőként, főszolgabíróként kezdte pályáját, hanem már 1919-ben egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Több cikluson keresztül a magyar parlament, részben a képviselőház, részben a felsőház tagja. Ezenkívül a háborút követően betöltötte a külügyminiszteri tárcát, földművelésügyi tárcát, rövid ideig a nemzeti kisebbségek tárca nélküli minisztere és a királypuccsig Magyarország miniszterelnöke volt. Majd hosszú tudományos, közéleti és politikai pályája során a két világháború között arra törekedett, hogy a nemzet erkölcsi, szellemi megújulását is szolgálja. Ez az az időszak, amikor nemcsak az ország első világháborút követően kialakult politikai elhelyezkedésének, határainak módosításait kívánta, hanem amikor a nemzet belső megújhodására törekedett. A földrajztudós világosan látta táj és nép egységét. Világosan látta azt, hogy a huszadik század technikai civilizációja milyen veszélyeket rejt magában, ha nem párosul a lelki és az erkölcsi megújhodással.

Éppen azért nem véletlen, hogy Teleki Pál, a politikus, az államférfi, olyan fontosnak tartotta a cserkészetet, az ifjúság nevelését. Vállalta azt, hogy Magyarországon rendezzék meg, éppen itt Gödöllőn a Jamboree-t, amivel Magyarország bevonult a cserkészet történetébe. A cserkészeten keresztül Teleki Pál a harmincas években egyre inkább a nemzet belső építkezése felé fordult, mert világossá vált előtte, hogya náci Németország megszületésével a keletről fenyegető bolsevista veszély után milyen harapófogóba kerül ez az ország, és látta azt, hogy a huszadik század első felének népeket, nemzeteket veszélybe sodró eszméi, olyan politikai irányzatok lesznek úrrá, amelyek e törékeny nemzetet súlyos válságba sodorhatják, és végveszélybe taszíthatják az országot. Éppen ezért Teleki Pál első miniszterelnökségéről lemondva újra külföldi utakra indult, de most már nemcsak azért, hogy tanuljon, tanulmányozza a világot. Nyugat-Európától az Egyesült Államok vezető egyeteméig előadásokat tartott Magyarország helyzetéről, felhasználva kitűnő nyelvtudását. Fontosnak tartotta azt is, hogy Európáról és Magyarországról írott műveit, előadásait 1934-ben saját fordításában kiadja. Ezt a könyvet tartom kezemben, amelyik a modern Teleki Pált, az európai gondolat nehézségeit, határait és jövőjét jelzi. Emlékeznem kell arról a Teleki Pálról is, aki mint volt miniszterelnök, szívesen foglalt állást olyan részletkérdésekben is, mint pl. amikor 1933-34-ben a középiskola reformjával foglalkoztak. Teleki Pál szakértői véleményt adott az akkori közoktatásügyi miniszternek és felszólalt a középiskolai törvény megalkotása során. Két megjegyzésére szeretnék utalni: az egyik, hogy nagyobb súlyt kell helyezni az ifjúság közgazdasági ismereteire. A közgazdasági ismeretek megalapozását hirdette akkor, amikor a kor az egyoldalúságra hajlott, akár természettudományi, akár humán filológiai irányban. Teleki Pál előtt világos volt, hogy ennek az országnak, ennek a nemzetnek a felemelkedését a gazdasági ismeretek és a közgazdaság fogja meghatározni. Nem véletlenül volt egyik szorgalmazója, majd kultuszminisztersége előtt rektora, az akkor már József nádor Gazdasági és Műszaki Egyetemnek. A másik, amire a gazdasági ismeretek mellett Teleki Pál ebben a szakvéleményében utal, a nyelvismeret volt. Tette ezt 1934-ben, amikor Németországban már Adolf Hitler vezér és kancellár volt, s arra hívta fel a figyelmet, hogy a német nyelv mellett egyenjogúságot kell biztosítani a francia és az angol nyelvismeretnek. Világos, hogy ez egyben politikai utalás, egyben orientációs kérdés is volt Teleki Pál részéről.

Hogy Teleki Pál néhány gondolatát közvetlenül is továbbíthassam, szeretnék idézni 1926- ban a berlini egyetemen elmondott előadásából, melynek címe: Magyarország világpolitikai és világgazdasági helyzete a múltban és a jelenben. Amikor Teleki Pál áttekinti egész történelmünket, ismerteti Magyarország helyét Európában és a világgazdaságban az Árpádok korától kezdve egészen az első világháború koráig, világosan megfogalmazza azt, hogy Magyarország miben különbözik sok más államtól és itt megjegyzi, hogy a magyarság egyik jellemzője a következő, idézem: “A magyar nemzet mint történelmi tényező jellemzése szempontjából talán nem érdektelen felhívni a figyelmet arra, hogy sohasem voltunk hódítók, és sohasem érdekelt az, ami a határainkon túl történt. Nagy Lajos a nemesség ellenzésével szemben koronáztatta meg magát lengyel királlyá és a nápolyi hadjáratokhoz sem tudott a magyar nemesség lelkesedéssel vonulni.” Teleki Pál gondolkodására, a tudós, kritikus szemléletére jellemző, hogy mindjárt hozzáteszi: és ez a felfogás sajnos népünkben meg is maradt; a legifjabb nemzedékek sem érdeklődtek soha külpolitikai és világpolitikai események iránt. Ezt a természetes hajlamot erősen izmosította kontinentalitásunk, az osztrák tartományok közé beékelt földrajzi helyzetünk, külkereskedelmünknek Ausztriára való korlátozottsága és a kiegyezés kérdésének a politikában való erős túltengése. Egyik feladatának tekintette, hogy a külpolitikai tájékozottságot, a geopolitikai elemzést az ifjúságban és a közvéleményben tudatosítsa.

De talán érdemes még egyet idézni, mégpedig azt, hogyan vélekedett az első világháborúról, és hogyan vélekedett Magyarország helyzetéről – természetesen külföldi közönség előtt. „Mindenki, aki Magyarországon volt, tudja, hogy a magyarok lelkesedéssel mentek a háborúba. Az elfogulatlan megfigyelő álláspontjából nézve azonban meg kell állapítanom, hogy ennek a lelkesedésnek nem volt logikai alapja. Magyarország állaga a további békés fejlődés mellett nem volt veszélyeztetve, azt csak egy háború veszélyeztethette, amely által a hatalmi tényezők más viszonyba kerülnek. Az én meggyőződésem az, hogy Magyarország abban az időben, a háborúban mindenképpen csak veszíthetett.” Teleki Pálra ez volt jellemző: megvizsgál, felsorolja a tényeket és utána ha kell, önmarcangolással és a legnagyobb belső önkritikával ítéli nemcsak múltunkat, hanem jelenünket is. A háborút követően arról is szól, hogy szükségszerű volt, ami Magyarországon történt. A helyzetünk, két nagy nemzeti csapásunk: a szétdarabolás és a bolsevizmus szükségszerűen erős keresztény nemzeti reakciót szült. Még csak szította az, hogy fő erőssége, a középosztály szenvedett legtöbbet a megszállt területeken is és az új szomszéd államokból százezrével menekültek megkínozva, kirabolva. A nemzeti és egyszersmind keresztény célkitűzés nagy merészség volt. Ez a célkitűzés azt jelentette, hogy egyedül saját erőnkre utalva, két fronton kellett áltani a harcot. Ez igen nehéz volt – írja, majd úgy folytatja –, kezdetben azonban “szükségtelenül megnehezítettük saját helyzetünket azáltal, hogy túl hangosan élesebb programokat hangoztattunk, s a konstruktív munkára kevesebb energia és figyelem jutott. Hirtelen fellángolva, de ugyanolyan hirtelen feledve is többször hasonló hibába estünk a történelem folyamán, ez az ellenünk dolgozók propagandamunkáját igen megkönnyítette. Ezen propaganda erősítette meg a kisantant helyzetét is.”

Teleki Pál ezt is reánk hagyta. Nem emocionálisan kell néznünk történelmünket, akkor sem, ha az emóciók, az érzelmek nélkül, a nagy közös történelmi élmények nélkül nincs magyar feltámadás, nincs magyar haladás. De Teleki Páltól meg kell tanulnunk a határozott nemzeti, erkölcsi elkötelezettséget és ugyanakkor el kell sajátítani a kegyetlen, önmarcangoló racionális elemzést is, hogy tisztában legyünk saját helyzetünkkel, sorsunkkal. Végül szeretnék utalni arra, hogy Teleki Pál a két világháború között mindent megtett azért, hogya nemzet ne csak egy felsőbb politikai elit világos látásával, ne csak egy politikai vezető réteg jobb tájékozottságával irányítsa ezt az országot, hanem arra törekedett, hogya nép széles rétegeiben is hassanak azok az eszmék, amelyek egyidejűleg jelentenek szociális megújhodást és nemzeti felemelkedést. Fel akarta készíteni a nemzetet arra a nagy kihívásra, amelyik érzése és tudása szerint még előttünk volt. Aki ismeri tanulmányait, ismeri világpolitikai elemzéseit, az tudja, hogy ezzel mennyire tisztában volt. S végül Teleki Pál életműve utolsó időszakában, amikor kitört a második világháború, akkor amikor 1939. szeptember első napjaiban elindultak a hitleri Németország csapatai Lengyelországba, majd néhány héttel később Keletről a szovjet csapatok is, és Lengyelország összeomlott, akkor egyértelműen megmutatta, hogy politikai értelemben hol áll. Visszautasította a német csapatok átvonulására irányuló kérelmet, visszautasította azt, hogy Lengyelországot Magyarország felől támadhassák meg a német csapatok, hogy hazánkon keresztül, akár hadianyagot, akár más felszerelési tárgyakat szállíthassanak át. Itt is ugyanúgy, mint az idézett törvényekkel összefüggésben, a kort kell vizsgálnunk. A földrajzi helyzetet, azt a földrajzi helyzetet, amit Teleki Pálnál senki nem látott világosabban, és tudnunk kell azt, hogy ekkor még érvényben volt a szovjet-német szerződés; A Szovjetunió és Németország ekkor egymásra barátsággal tekintett, az Egyesült Államok távol volt és nem volt szándéka a háborúba belépni, hiszen csak Pearl Harbor és a japán támadás után került erre sor. Egymás után omlottak össze Európa államai, csapatai. Ekkor, ilyen körülmények között is Teleki Pál a becsülettel összeegyeztethetetlennek tartotta, hogy Magyarországon átvonuljanak a csapatok Lengyelországba. Ne felejtsük el, hogy később a semleges Svédország hozzájárult a Norvégiába történő német csapatszállításhoz! Továbbá Teleki Pál olyan gesztust tett, amikor összeomlott Lengyelország, hogy a lengyel menekültek, nemcsak civilek, hanem katonák is menedéket találhattak Magyarországon és százezer lengyel menekült fordulhatott meg Magyarországon. A fele továbbment harcolni ÉszakAfrikába, majd az európai hadjáratokba, mások visszatértek a honi hadseregbe, ismét mások itt találtak tartós menedéket.

Ilyen körülmények között jöttek azok a hónapok, azok az esztendők, amikor a kényszerpályára került Magyarország területeinek kiegészítéséhez az akkori Németország és Olaszország segítségével jutott. Könnyű ítélkezni utólag, könnyű ítélkezni és bölcseket mondani, de akkor Magyarországon azok után az évtizedek után, azokkal az érzésekkel nem lehetett területeket elutasítani, ha bármely kézből, bármely kéz segítségével is kapta vissza azokat az ország. Ezt senki nem vállalhatta a magyar politikának bármelyik oldalán sem. Ilyen körülmények között Teleki Pál, aki az életét adta erre, mégis tele aggodalommal, tele kétséggel érezte azt, hogy ezek a cselekmények, ezek a határkiigazítások hogyan teszik az országot külpolitikai értelemben a Harmadik Birodalom és Olaszország politikai szövetségesévé, ha úgy tetszik, részben politikai foglyává. És ekkor jött el az utolsó időszak, amikor Teleki Pál – ugyanúgy ahogy Bajcsy-Zsilinszky Endre – kereste a megegyezés lehetőségét Jugoszláviával. Arra törekedett, mint korábban is, és nem ekkor tette először, hanem az első háborút követően, hogy a bennünket körülvevő kisantant gyűrűjét megtörje. Most már potenciális szövetségeseket is keresett az egyre nyomasztóbb Németországgal szemben, amelyik az Anschluss után szomszédunk lett. A Jugoszláviával megkötött egyezményt követően a kialakuló politikai viszonyok válaszút elé állították, hogy vagy meg kell szegnie a megkötött örök barátsági szerződést, vagy pedig az ország területének kibővítésével, magyarlakta területek visszacsatolásának a lehetőségével is járó katonai; politikai akcióban vegyen részt. Teleki Pál nem látott más kiutat, mint az öngyilkosságot, figyelmeztetve búcsúlevelében a kormányzót, figyelmeztetve egyben az országot is. Tettével nemcsak Magyarország előtt, hanem a világ előtt is áldozatot kívánt hozni. Mélyen hívő ember volt, de mégis ezt az utat választotta, mert a becsülettel nem tartotta összeegyeztethetőnek Magyarország részvételét Jugoszláviával szembeni katonai akcióban. Teleki Pál véget vetett életének, és ezzel olyan elismerést szerzett, és olyan erkölcsi tartást jelzett a világnak és a másik oldalnak is, hogy Winston Churchill nem ok nélkül emlékezett meg róla akkor a brit parlamentben. Nem ok nélkül mondta azt, hogy a háború után a béketárgyalásoknál egy helyet üresen kell hagyni Teleki Pál részére, mint akit a hitleri őrülettel szembeni politika áldozatának és mártírjának tekinthetünk. Az már a mi tragédiánk – mert a politika nem tartozik a hálát mutató művészetek és szakmák közé –, hogy a második világháborút követő béketárgyalásokon bizony nem hagyták üresen azt a helyet Teleki Pál részére. Csak néhány emlékezés, néhány főhajtás történt a háború után Teleki Pálnak, és néhány elismeréssel jelezték azt, hogy ő volt az, aki az elsők között szállt szembe életével az erőszakkal. Mint ahogy az sem volt véletlen, hogy politika és erkölcs egységeként éppen az ő fiában, Teleki Gézában találták meg azt a személyt, aki alkalmas volt arra, hogy a fegyverszüneti tárgyalásokat előkészítő delegációban részt vegyen, mert a Teleki név még 1944 őszén is garanciát jelentett a világpolitikában.

Ezen a helyen, ahol megkoszorúzzuk egyszerű sírhelyét, ahol halála után fél évszázaddal emléke előtt tisztelgünk, ahol az elmúlt esztendőkben járva is mindig találhattunk virágot, mindig találhattunk egy nemzetiszínű szalagot és mindig találhattunk árvalányhajat is, nemcsak Teleki Pálra az egykori főcserkészre emlékezünk. Teleki Pál egyszerű fakeresztje itt ebben a temetőben azt is jelzi, hogy nemcsak nemzetünk, hanem halottaink is szétszóródtak a világban. A mi nemzeti panteonunk nem egy panteon, nekünk nemcsak egy panteonunk van, mint az arlingtoni temető Washingtonban – ahol szintén annyi magyar hős van –, a mi nemzeti panteonunk egész Magyarországon megtalálható, hiszen Berzsenyitől Kazinczyig az ország számos helyén nyugszanak nagy halottaink. Itt Gödöllő- Máriabesnyőn, Teleki Pál sírhelye révén ez a temető is részese a nagy magyar nemzeti sírkertnek és panteonnak. A mi tisztelgésünk után aludja tovább álmát Teleki Pál, a magyar politika nemcsak nagy tudósa, hanem messzire mutató államférfija, aki példaképül szolgálhat minden magyar politikusnak. Emléke előtt tisztelegni a legnagyobb tisztesség és legnagyobb ajándék egy magyar miniszterelnök számára. Előtte tisztelegni csak nagyon szerényen, csak nagyon visszafogottan, nyomdokaiba nehezen lépve lehet bárkinek, aki ebbe a székbe valaha beleült vagy a jövőben bele fog ülni.
„Megnő minden évvel éltető emléke”


Magyarország tragikus sorsú miniszterelnökére, gr. Teleki Pálra emlékezünk születésének 121. évfordulóján. Olyan kiváló államférfit ünnepelünk, aki hazafiságával, erkölcsi tisztaságával példát mutatott nemcsak hazánknak, hanem az egész világnak, aki a legdrágábbat, az életét áldozta nemzete és hazája becsületéért. Tekintsük át nagy vonalakban gróf Teleki Pál igen gazdag életútját. 1879. november 1-jén született Budapesten. Kiemelkedő tehetségére utal, hogy már tizenévesen jól beszéli a három legfontosabb nyugati nyelvet: a németet, a franciát és az angolt. 1897-ben érettségizik Budapesten a Piarista Gimnáziumban. A fiatal Teleki elsősorban tudományos pályára készül, beiratkozik a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi és földrajz fakultására. Az egyetem elvégzése után 1903-ig gyakornokoskodik Lóczi Lajos földrajztudós mellett Mosonmagyaróváron, és elvégzi a Mezőgazdasági Akadémiát. Közben már több földrajztudományi munkája jelenik meg, melyek nemcsak országos, hanem világhírnevet is szereznek számára. 1903-ban az államtudományok doktorává avatják. Tudományos pályája meredeken ível felfelé: egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára lesz. 1912-ben két-hónapos tanulmányúton vesz részt az Egyesült Államokban az Amerikai Földrajzi Társaság meghívására. Családi hagyományaihoz híven – hiszen apja, Teleki Géza híres politikus és tudós volt – a politikai életből is kiveszi részét, alkotmánypárti képviselőként két ciklusban is tagja – méghozzá igen aktív tagja – a Ferenc József-kori parlamentnek. Az I. világháború befejeződése után, 1920-21-ben külügyminiszterséget, majd miniszterelnökséget vállal a lerongyolódott, megcsonkított hazában. Szilárd meggyőződése volt, hogy politikai képességeit, tudományos felkészültségét a Trianoni Békeszerződés okozta súlyos következmények enyhítésére és a békeszerződés mielőbbi revíziójának előkészítésére kell fordítania. E cél szolgálatába állította rendkívül sokoldalú gazdaságföldrajzi, térképészeti, statisztikai, állam- és jogtudományi, valamint történelmi ismereteit. Tevékenységével a politika, a tudomány, a művészet sok külföldi kiválóságának érdeklődését és rokonszenvét keltette fel a magyar nemzet akkori, sanyarú sorsa iránt. Miután 1922-ben Horthy kormányzó Magyarország főcserkészévé nevezte ki, a cserkészeten keresztül is az előbbi célok megvalósítását segítette elő. Nagy érdeme, hogy 1931-ben Magyarország elnyerte a 4. Cserkész-világtalálkozó, a dzsembori megrendezésének jogát, és 1933-ban itt, Gödöllőn találkozhatott, örülhetett egymásnak a világ minden tájáról összesereglett 26 600 fiatal. 1938-tól újból a politika élvonalába kerül, először mint tárca nélküli miniszter, majd 1939 februárjától mint miniszterelnök. Jelentős szerepe volt abban, hogy Magyarország visszakapta a Felvidék magyarlakta részét, és 1940-ben Észak-Erdélyt. De nagy szerencsétlenségnek tartotta, hogy ez csak a fasiszta tengelyhatalmak, az akkori Németország és Olaszország segítségével valósulhatott meg. Érezte, hogy ezért nagy árat fognak kikényszeríteni a nagyhatalmak Magyarországtól. Két dologtól félt: hogy hazánkat belekényszerítik a világháborúba, a másik pedig, ha elveszítjük a háborút, vissza kell adnunk ezeket a területeket, mégpedig nagy hadisarccal. (Mint tudjuk, félelme beigazolódott.) Pedig minden igyekezete arra irányult, hogy Magyarországot távol tartsa a háborútól, és megőrizze hazánk függetlenségét. Részben ezt a célt szolgálta, hogy 1940 decemberében Jugoszláviával megkötötte a barátsági és meg nem támadási szerződést. Amikor 1941 tavaszán Hitler megtámadta Jugoszláviát, nem egyezett bele, hogy a fasiszta csapatok Magyarországon átvonulva rohanják le azt a Jugoszláviát, mellyel nemrég barátsági és meg nem támadási szerződést kötött. Inkább vállalta az öngyilkosságot, mint a becstelenséget. Németh László, a magyar irodalom nagy klasszikusa egyik esszéjében ezt írja: „Egy nép történelmi nagyjai nem múmiák, melyeknek el kell állniok, hanem el-eliszaposodó, éltető források…” Ebben a bölcs hasonlatban az el-eliszaposodó, éltető forrást Teleki Pál szellemi és erkölcsi hagyatéka jelenti. Gazdag kincs ez a hagyaték, amit meg kell őrizni, és fel kell használni. A tíz éve megalakult Gödöllői Teleki Pál Egyesület vállalta, hogy ezt a szellemi örökséget feltérképezi és közismertté teszi. így jelentettük meg nemrég Teleki két munkáját; „A nemzetnevelői program”- ot és a „Merjünk magyarok lenni”-t Különösen az utóbbit ajánlom az ifjúság figyelmébe, mert ez a kis könyvecske a magyar hazafiság és magyarságtudat fejlesztésének szinte a „bibliája”. Befejezésül engedjék meg, hogy Vas István: Teleki Pál emlékezete című verséből idézzek néhány sort: „A tisztább sötétből fel a fényre szállva, A reményen túli remény magasába, S hiába takarják hazug feledésbe, Megnő minden évvel éltető emléke”. Mi, ünneplők is azt kívánjuk, hogy évről-évre nőjön, terebélyesedjen Teleki Pál éltető emléke.Elhangzott 2000. október 27-én Teleki Pál szobránál, születésének 121. évfordulóján. A gödöllői Pelikán Rádió 2000. november 3-án közvetítette Ivókné Szajkó Ottília konferálásával.

Az emlékezés joga

Ha tudatosul bennünk, ha nem, akkor is a múlt, a jelen és a jövő mindannyiunkat ösztönző kérdései miatt találkozunk itt. A hagyomány, az arra érdemes személyek teljesítményének elismerése, a kollektív emlékezés igénye teremtett ehhez alkalmat. Mindenki foglalkozik a történelemmel, még az is, aki nem történész vagy történelemkedvelő, legföljebb nem veszi észre, vagy nem akarja bevallani önmagának sem, hogy mennyire fontos és meghatározó számára a múlt. A történelem tehát a jelen, a múlt és igen gyakran a jövő párbeszédeinek függvénye. Aki a múlttal foglalkozik, annak különösképpen kell számolnia a szenvedélyek veszélyeivel. Itt van szükség a legnagyobb önfegyelemre. Egy szenvedélyünk azonban mindenképpen legyen, az pedig a megértés szenvedélye – abban az értelemben,hogy képesek legyünk a korabeli lehetőségek, kényszerek és képességek alapján megítélni a történteket. Az emlékezés szándékával jöttünk ide, amely különbözik az emlékezettől. Az előbbi, az emlékezés mindenképpen egy aktív jelenség, és egyértelműen a jelenhez kötődik. Teleki Pál szobra előtt sorakoztunk fel, hogy születésnapját követően megemlékezzünk róla. Széki gróf Teleki Pál 1879. november 1-jén Budapesten született, a korábban többfelé szakadt Teleki család katolikus ágában. Jogi és földrajzi tanulmányokat folytatott. Szatmár megyei szolgabírósága után országgyűlési képviselőként került a politika XX. századi forgatagába, amit az utókor szemszögéből nézve ma már egyértelműen kényszerpályának, s nem a szabad, független közügyek világának tekinthetünk. 1919 és 1921 között miniszteri, majd miniszterelnöki pozíciókat kapott. Ugyanezen a szinten 1938-tól haláláig tartozott az ország legfőbb döntéshozói közé. Az évek számát tekintve munkássága azonban sokkal inkább köthető itthon és külföldön a földrajztudományhoz. Egyetemi tanárként és akadémikusként több neves intézet megalapításában vállalt főszerepet, amit halála után róla neveztek el. Teleki Pálról évtizedekig többnyire csak rosszat kellett és lehetett mondani, mert ezt írta elő a XX. század második felének, a kommunista egypárt rendszerhez igazodó „hivatalos”, azaz egyeduralkodónak számító marxista történészi álláspont. Ezen értékelés kiindulópontja egy olyan felsőbbrendűségi hit volt, miszerint a marxizmus az egyetlen társadalmi haladást szolgáló, úgymond tudományosan megalapozott eszme. Ebben az önértelmezésben minden korábban történt csak rossz lehetett, illetve azt bármilyen eszközzel ki lehetett sajátítani. Embereket, történéseket lehetett a korabeli összefüggésrendszerből kiszakítva „hőssé” vagy éppen ellenséggé tenni. Vegyük észre, hogy a múlt megítélése rendkívül fontos ideológiai, hatalmi kérdés. A kommunista ideológia szerint azért is kellett a két világháború közti időszakot egyszerűen csak „fasiszta” rendszerként jellemezni, hogy ehhez képest „fényesebbnek” tűnjön a saját jelenük. Ma már sokan tudjuk, hogy ezt a hamisítást csak erőszakkal tudták elérni, s lényegében ez a rendszer megbukott, maradványai mindinkább kisebbednek. Ugyanakkor nemzedékek sora az iskolákban ezeket a fogalmakat és egyoldalú beállításokat volt kénytelen elsajátítani, melynek következményeit napjainkban is megtapasztalhatjuk. Mit tudunk mi tenni? Mindenekelőtt ismerjük meg a múlt és persze a jelen adottságait, feltételeit, s ennek alapján mérlegeljük az egyes emberi sorsokat. Kevésbé ajánlatos az állandó ítélkezés, a sablonos pozitív és negatív szembeállítás, sokkal inkább a megértő figyelem és mérlegelés. Legyünk hazaszeretők és ugyanakkor kritikusak, ahogy ezt Teleki írja. Nyilván azt is elvárná tőlünk, hogy az ő értékeiből azt őrizzük meg, ami a leginkább előremutató és kiállja bármely kritika próbáját, a többit pedig tegyük félre – ezt javasolná ő is. Teleki Pált is foglalkoztatták azok az eszmei irányzatok, amelyek hatása alól közismert kortársai sem kerültek ki. így például számára a táj, a politikai táj – az állam is – mint szerves életegység jelent meg. Sokan félremagyarázták a faj fogalmával kapcsolatos nézeteit, pedig ő ezt elsősorban „tradícióként”, azaz hagyományként fogta fel. Szociális érzékenységére jellemző példának tekinthető, hogy minisztersége idején megszervezte a szociálpolitikai osztályt. Beszédeiben igen gyakran fellelhetőek az erdélyi politikai hagyomány elemei. Világfelfogásában meghatározó szerepe volt katolicizmusának, amelyhez a cserkészet területén végzett kimagasló tevékenysége is kapcsolódik. Számára különösen 1918, majd Trianon után vált központi, szinten mindenek felett állóvá a nemzet kérdése, kortársi kifejezéssel élve, a magyar hivatástudat vállalása, s ezzel kapcsolatos rendkívül kritikus álláspontja. Lényegében az angolszász világ volt a mintaképe, amelyből fakadóan eltökélten kommunistaellenes volt, s tegyük hozzá, éppen annyira a nácikat és a nyilasokat is elítélte. Ha arra kényszerülünk, hogy egy szóval jellemezzük Teleki életpályáját, akkor konzervatívnak tarthatjuk őt, amely értékrendben „a jelen (…) nem szabad terep, melyen a fantázia vagy a »megújulás szellemének* diktátumát követve átalakítható a társadalmi szerkezet”. Erre is alapozva formálódott politikusi célkitűzése, amelynek középpontjában a trianoni döntéssel szembeni revízió, azaz az elszakított területek visszaszerzési kísérlete és ugyanakkor a fegyveres semlegesség elve állt. Hogy közben milyen kompromisszumok megkötésére kellett vállalkoznia, azt most lehetetlen megítélnünk, csupán arra a tragikus, belső küzdelemre és egyedüllétre utalhatunk, amely a háborúba mindinkább belekerült ország felelős vezetőjének öngyilkosságához vezetett. Csak sejthetjük, hogy egész életének közéleti megnyilvánulásait is mérlegre téve hozta meg döntését, a keresztény ember bűntudatában azt az utat választotta, amely a számára oly fontos haza utónemzedékeinek így vésődhetnek a legmélyebben az emlékezetébe. Teleki Pál miniszterelnök április 3-i tette egy messzehangzó kiáltás volt, szembenézés a saját vélt és valós hibáival, de mindenképpen a legőszintébb és legkövetkezetesebb döntés és üzenet. Búcsúlevelében ezt írta: „Szószegők lettünk – gyávaságból. (…) A nemzet érzi, és mi odadobtuk becsületét. A gazemberek oldalára álltunk – (…) Bűnös vagyok.” Halálának körülményeihez hozzátartozik, hogy míg az egyik oldalon a zsarolásig menő német nyomás, a katonai vezetés, a közvélemény elvárásai feszítették, addig a másik oldalon számolnia kellett a határozott brit szembenállással. Az emberi és a politikai utakat bezárulni látta maga előtt. Végül szellemi örökségéből idézzük fel azokat, amelyek ma sem veszítették el érvényüket:


A hazafiság a mi értelmezésünkben annyit jelent, mint megtenni a kötelességünket nemzetünk iránt a hétköznapokban is, akkor is, amikor senki sem látja."
„ Vallásosnak lenni pedig annyit jelent, hogy eleget teszünk hitbeli kötelességeinknek akkor is, amikor mások látják.”
„Az állampolgári kötelesség gyakorlása az, hogy mindenki eleget tesz foglalkozása követelményeinek…”
„A szociális felelősségérzet a mi felfogásunkban annyit jelent, hogy meg kell érteni azt, akiért teszünk valamit.

Teleki Pál
Elhangzott Teleki Pál születésének 123. évfordulóján szobránál, Gödöllőn, a gróf Teleki Pál téren, 2002. november 3-án.