Dr. Mészáros István tevékenységének méltatása

Dr. Mészáros István tevékenységének méltatása a Teleki Pál Egyesület által alapított Teleki Pál Emlékplakett első példányának átadása alkalmából

Dr. Mészáros István 92 éve, 1910. január 11-én, született Újpesten. A polgári iskolát, a Lónyay utcai Református Főgimnáziumot, az Állatorvostudományi Főiskolát egyaránt kitűnő eredménnyel végezte. Élete, munkássága szervesen összekapcsolódott Gödöllővel. Előbb koronauradalmi és járási állatorvosként tevékenykedett, 1946-tól innen járt dolgozni a Földművelésügyi Minisztérium Állattenyésztési Főosztályára. Kutató-fejlesztő tevékenysége a háborúban megtizedelt állatállomány gazdaságos szaporításának biztosítására, a genetikai állomány javítására irányult. E cél érdekében a mesterséges megtermékenyítés állomásainak rendszerét fejlesztette tovább, a kutatás és megvalósítás módszereit, vállalta el a Gödöllőn alapított Központi Mesterséges Megtermékenyítő Főállomás igazgatói munkáját. 1938-tól-1998-ig, 50 éven keresztül volt a Gödöllői Református Egyház presbitere és fogondnoka, évtizedekig szolgált az Észak-Pest megyei Református Egyházmegye, illetve a Dunáméi léki Egyházkerület fő gondnoka ként. Ez időszak alatt megérte az egyház háttérbe szorítását, iskoláinak, értékeinek államosítását, azok visszaigénylését, a Gödöllői Református Líceum megalapítását, tárgyi, szellemi feltételeinek megteremtését, gazdagodását. Minden munkáját mindig nagy odaadással, maximális igényességgel, találékony kreativitással végezte. A Magyar Tudományos Akadémiától kandidátusi címet, az Állatorvosi Egyetemtől címzetes egyetemi tanári rangot, hon őri s causa doktori címet kapott. Fejlesztő munkáját az állam Munka Érdemrend és Kossuth díj adományozásával, a köztársasági elnök Arany Emlékéremmel ismerte el. A cserkészmozgalom élete egyik fontos élménye volt. A csapatmunkából, táborok szervezéséből, az öreg cserkészek, a Ráday Pál cserkészcsapat közösségének összefogásából, az 1933-as Világcserkész találkozó, a Jamboree 60. évfordulójának, a Jamboree emléktábor gödöllői eseményeinek szervezéséből tagként és a fenntartó egyház gondnokaként egyaránt kivette a részét. Mélyen hitt, hisz Teleki Pál eszméiben, céljaiban, a cserkészet értékteremtő lehetőségeiben, nemzetnevelő hatóerejében. Alapító tagja, 10 évig elnöke volt, egy éve tiszteletbeli elnöke a gödöllői Teleki Pál Egyesületnek. Irányításával a Teleki Pál Egyesület felkutatta Teleki Pál életének Gödöllőhöz kötődő eseményeit, tudományos üléseken tette ismertté Teleki Pál cserkészethez fűződő gondolatait, terveit, Teleki Pál, illetve Teleki Pál pedagógiai elgondolásairól szóló három könyv kiadásával sokak számára tette hozzáférhetővé a korábbi években hozzáférhetetlen írásokat. A 2000-től Gödöllő város díszpolgáraként tisztelt és szeretett Dr. Mészáros István tekintélye, személyiségének hitelessége, Teleki Pál eszméihez való hűsége sokakat vonzott a Teleki Pál Egyesület tagjai közé, programjaira. – Mindig azt tapasztaltam, hogy ahol az emberek között szeretet van, ahol az emberek szeretettel kapcsolódnak egymáshoz, onnan alkotó lendület, vállalkozási szellem indul ki. Találékonysággal, erős akarattal, összefogással és sok szeretettel gyakran lehet segíteni ott, ahol az anyagiak hiányzanak. Eszméket megvalósítani minden munkahelyen lehet, ha igazán át vagyunk hatva azoktól, s ha kitartóak vagyunk. – vallotta az emberi teremtő kedv, közösségi értékalkotás jellemzőiről Teleki Pál. Dr. Mészáros István értékrendje, tevékenysége, hatása példa erre.
Gödöllő, 2002. március 1.
Bálványosiné dr. Gelencsér Katalin