A Teleki Pál Egyesület “Alapszabály”-módosítás tervezete

A TELEKI PÁL EGYESÜLET, GÖDÖLLŐ

ALAPSZABÁLYA

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet módosított1 Alapszabályát:

I. Az Egyesület adatai

1. Az Egyesület neve: Teleki Pál Egyesület, Gödöllő

2. Az Egyesület rövidített elnevezése: Teleki Pál Egyesület

3. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezései:

Angol: Teleki Pál Association, Gödöllő

Német: Teleki Pál Gesellschaft, Gödöllő

4. Az Egyesület székhelye: 2100 Gödöllő, Egyetem tér 16.

5. Az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

6. Az Egyesület honlapjának címe: http://www.telekipal.hu/

II. Az Egyesület célja, tevékenysége

1. Az Egyesület célja:

 1. Teleki Pál élete, tudományos (földrajzi, néprajzi, szociográfiai, politológiai, pedagógiai, közigazgatási), társadalomszervezői tevékenysége megismerése, tárgyi, szellemi hagyatékainak feltérképezése, ismertté tétele.

 2. Teleki Pál gödöllői kapcsolatainak, a róla alkotott személyiségkép helyi emlékezetben őrzött objektumainak felkutatása, gondozása, bemutatása.

 3. Teleki Pál alkotásainak, munkásságának szaktudományos elemző bemutatása.

 4. Teleki Pál cserkészneveléssel kapcsolatos tevékenységének, gondolatainak összegyűjtése, szellemi közkinccsé tétele.

 5. Tények, alkotások, összefüggések birtokában bemutatni a Teleki család történetét, kiemelkedő személyiségeinek alkotásait, közgondolkodást formáló hatóerőit, jelentőségét a magyar társadalom és a magyar művelődés történetében.

 6. A nemzeti együvé tartozás eszmeiségének képviselete és erősítése.

2. Az Egyesület tevékenysége:

 1. Felkutatni, szervezni, összefogni azokat a személyiségeket, akik képesek és hajlandók Teleki Pál biográfiájának, tudományos, közéleti pályaképének, helyi emlékezeti anyagának teljessé tétele érdekében tevékenykedni.

 2. Segítő együttműködést kérni azoktól a tudományos kutatóktól, intézményektől, szakmai és társadalmi szervezetektől, akik Teleki Pál tevékenységével foglalkoznak, az általa kezdett szellemi munkát folytatják, őrzik, gondozzák.

 3. Teleki Pál alkotásairól, a tevékenységét méltató művekről bibliográfiát készíteni.

 4. Aktuális, kiadatlan írásaiból szöveggyűjteményeket szerkeszteni, elsőként a cserkész- és az értelmiségnevelésre vonatkozó gyűjtemény megjelentetéséhez anyagi alapot és/vagy vállalkozót keresni.

 5. Meghatározott rendszerességgel Teleki Pál tevékenységét elemző tudományos emlékülést szervezni.

 6. Teleki Pál életének összegyűjtött dokumentumairól emlékkiállítást rendezni.

 7. Pályázatokkal, s egyéb felhívásokkal a Teleki Pálról alkotott képet bemutatni és a közösség számára ismertté ténni.

 8. Teleki Pál gödöllői sírját rendszeresen gondozni.

 9. Támogatást szerezni Teleki Pál születésének és halálának évfordulója alkalmából tartandó megemlékezéshez.

 10. Kapcsolatot építeni és azt gondozni azon egyesületekkel, intézményekkel, amelyek Teleki Pál emlékét ápolják, megkeresni ezen települések helytörténeti szervezeteit.

 11. A Teleki családdal kapcsolatot építeni, együttműködést kezdeményezni. Az Egyesület céljai és feladatai megvalósításához kéri, keresi állami, társadalmi, tudományos, polgári szervezetek, egyházak, gazdasági egységek, alapítványok támogatását.

 12. Találkozók és tanulmányutak szervezése a Kárpát-medence magyarlakta településeinek történelmi emlékhelyeihez és helytörténeti szervezeteihez.

 13. Évkönyv kiadása, mely tartalmazza az Egyesület éves tevékenységét, valamint Teleki Pállal kapcsolatos tanulmányokat.

III. Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV. Tagdíj

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét az megelőző évi Közgyűlés határozza meg, amelyet legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az Egyesület házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

V. A tagság

1. Az Egyesület tagja lehet az a természetes és jogi személy, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.

2. Az Egyesületnek tiszteletbeli és pártoló tagjai is vannak. A tiszteletbeli tagokat érdemi munkájuk alapján az Elnökség kéri fel. Pártoló tag lehet bármely természetes vagy jogi személy, aki támogatásával segíti az Egyesület munkáját. Az Elnökség dönt a pártoló tagság elfogadásáról.

VI. A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

VII. A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:

a./ A tag kilépésével.

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

c./ A tag kizárásával.

2. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

3. Az Elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

Kizárható a tag akkor is, ha legalább két évig elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az Elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 30 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal. A tagsági viszony megszűnésével a befizetett tagdíj nem követelhető vissza.

VIII. A tagok jogai

1. Az Egyesület tagja jogosult:

a./ az Egyesület tevékenységében részt venni

b./ az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni

c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

d./ az Egyesület irataiba betekintetni

e./ arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni.

A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

IX. A tagok kötelezettségei

Az Egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.

b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d./ Köteles a lakcímét, elérhetőségét (telefon, e-mail, ha van), annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni.

X. Az Egyesület szervei

1. Az Egyesület szervei:

a./ a Közgyűlés

b./ az Elnökség

c./ az Ellenőrző Bizottság

A Közgyűlés

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az Alapszabály módosítása;

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

c) a vezető tisztségviselők (Elnökség és Ellenőrző Bizottság tagjai) megválasztása, visszahívása;

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;

e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni helyzetéről szólójelentésének – elfogadása;

f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;

i) az Egyesület érdekében kifejtett eredményes munkásságot elismerve 1 főtisztségéről lemondott elnökségi tag részére „Tiszteletbeli elnök” elismerő címet adományozhat;

j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal.

4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

5. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az Egyesület szervei az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.

6. Az Elnökség köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.

d./ Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha a tagok 1/3-a vagy az Elnökség 2/3-a kéri.

7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

8. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlést az elnök, vagy az általa kijelölt elnökségi tag vezeti, aki kijelöli a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. Tisztújító Közgyűlés esetén a napirendi pontok tárgyalását megelőzően a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét valamint a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A Közgyűlés elnöke titkos szavazást rendelhet, ha azt a szavazati joggal rendelkező, jelenlévőtagok 1/3-a kéri.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

Az Elnökség

13. Az Elnökség az Egyesület 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

14. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 3 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

16. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nevét az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.

Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.

A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.

A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló, amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik.

17. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

a./ az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;

b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;

c./ az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;

d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;

e./ a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;

f./ az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

g./ részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h./ a tagság nyilvántartása;

i./ az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

j./ az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

k./ az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

l./ a tag felvételéről való döntés;

m./ gazdálkodik a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetési kerettel, valamint munkabizottságokat hoz létre, melyeket segít és beszámoltat;

n./ ellátja a külső szervezetekkel való kapcsolattartás operatív teendőit;

o./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal.

18. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

19. Az Elnökség határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja;

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

20. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

21. Az Elnökség elnökből, alelnökből, titkárból, titkárhelyettesből, pénztárosból és 2 további elnökségi tagból áll.

22. Az Elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíttetni.

23. Minden ülésre meg kell hívni az Ellenőrző Bizottság elnökét is tanácskozási joggal.

24. Az elnök elsődleges feladata és jogköre:

  • képviseli az Egyesületet

  • irányítja és szervezi az Elnökség és a munkabizottságok munkáját

  • összehívja a Közgyűlést és az Elnökséget, az üléséken elnököl

  • a két Közgyűlés közötti tevékenységeiről és döntéseiről a Közgyűlésnek beszámol

  • két Közgyűlés között az Elnökség hatásköréhez tartozó sürgős ügyekben a titkárral dönt és erről az Elnökséget tájékoztatja

  • ellenőrzi a költségvetés rendeltetésszerű felhasználását.

25. Az alelnök elsődleges feladata és jogköre:

  • az Elnök távollétében teljes jogkörrel helyettesíti az Elnököt

  • ha az Elnök időközben tisztségéről leköszön, vagy tagsági viszonya valamilyen módon megszűnik, az elnöki feladatokat a következő Közgyűlésig az alelnök látja el

  • teljesíti az Elnök és az Elnökség által adott megbízásokat.

26. Az Egyesület titkárárak elsődleges feladata és jogköre:

  • a vezető testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi az Egyesület ügyeit

  • előkészíti a vezető testületek üléseit, ezek működési feltételeit biztosítja, és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról

  • gondoskodik az Elnökségi ülés emlékeztetői és a Közgyűlések jegyzőkönyveinek vezetéséről

  • végzi az Egyesület levelezését és iratkezelését

  • segíti az Elnököt feladatai ellátásában, az Egyesület képviseletében, valamint eljár az Egyesület ügyeiben

  • az együttműködési szerződések kötésénél az Elnökkel együtt kötelezettséget vállal

  • a költségvetés keretei között utalványozói joggal rendelkezik.

27. A titkárhelyettes elsődleges feladata és jogköre:

  • akadályoztatása esetén a titkárt teljes joggal helyettesíti.

28. Az Egyesület pénztárosának elsődleges feladata és jogköre:

  • kezeli az Egyesület pénztárát, betartja a bizonylati fegyelmet

  • az Egyesület vagyoni helyzetéről tájékoztatja az elnököt és a titkárt

  • gondoskodik a tagdíjak beszedéséről és a vagyon nyilvántartásáról.

Az Ellenőrző Bizottság

29. Az Ellenőrző Bizottság az elnökből és 2 tagból áll, melyet a Közgyűlés választ.

Az Ellenőrző Bizottság elsődleges feladata és jogköre:

  • ellenőrzi az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működését, költségvetés szerinti gazdálkodását

  • ellenőrzi az egyesületi határozatok és feladatok végrehajtását

  • felülvizsgálja a tagok törlését és kizárását

  • ellenőrzi a tisztségviselők egyesületi tevékenységét

  • észrevételeiről menetközben tájékoztatja az Elnökséget és beszámol a Közgyűlésnek

  • szükség esetén kezdeményezi az Elnökség vagy a Közgyűlés soron kívüli összehívását, a cél megjelölésével

  • a Bizottság elnöke tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.

30. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozzák. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntettet előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, akit ilyen foglalkoztatástól, vagy jogerős tisztségtől jogerősen eltiltottak, akivel szemben az Elnökségre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület Elnökségi tagja.

Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnik:

 1. a megbízás időtartamának lejártával;

 2. visszahívással;

 3. lemondással;

 4. a vezető tisztségviselő halálával;

 5. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

 6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

Az Ellenőrző Bizottsági tagság megszűnésére az Elnökségi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok alkalmazandóak.

X. Az Egyesület gazdálkodása

1. Az Egyesület vagyona a magán- és jogi személyek tagdíjából, adományaiból képződik.

2. Az Egyesületben utalványozási joggal az elnök, a titkár és a pénztáros önállóan rendelkeznek.

3. Az Egyesület pénzforgalmát pénzintézetnél vezetett folyószámlán bonyolítja.

XII. Záró és vegyes rendelkezések

1. Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

2. Az Egyesület eredeti Alapszabályát az Egyesület alakuló Közgyűlése fogadta el 1990. november 1. napján. Módosította a Közgyűlés Gödöllő 2016. február 10-én.

Kelt: Gödöllő, 2016. március 10.

aláírás

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

Tanú:

Lakcíme:

Személyi igazolvány száma:

1 Az Egyesület eredeti Alapokmányában szereplő szövegrészek kisebb méretű, dőlt betűkkel, a módosítások pedig nagyobb méretű normál betűkkel szedettek.
]]>